Privacybeleid

Europe Sailing doet er alles aan om je privacy te waarborgen. Daarom gaan we zorgvuldig om met alle persoonsgegevens. Europe Sailing houdt zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Dit brengt met zich mee dat wij:

 • persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt.
 • verwerking van persoonsgegevens beperken tot de gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • passende maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • geen persoonsgegevens verstrekken aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • op de hoogte zijn van de rechten omtrent persoonsgegevens.

Dit brengt tevens met zich mee dat u:

 • er zelf voor kiest uw persoonsgegevens aan ons door te geven.
 • door middel van het invoeren van de persoonsgegevens van een minderjarig persoon, u toestemming geeft tot de verwerking hiervan.

Verwerking persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • een boekingsovereenkomst noodzakelijk voor de zeilreis die u met ons onderneemt.
 • hieruit voortvloeiend de bijbehorende factuur.
 • bedrijfsmatige informatie versturen naar uw post- en/of mailadres
 • u te kunnen bellen of mailen indien dit nodig is bij een vraag, wijziging of aanpassing in de geboekte zeilreis.

Voor de bovenstaande doeleinden kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • voor- en achternaam
 • geboortedatum en -plaats
 • geslacht
 • adresgegevens
 • telefoonnummer
 • telefoonnummers van je contactpersoon te bellen bij noodgevallen
 • paspoort- of ID-kaartnummer en geldigheidsduur
 • e-mailadres
 • medische gegevens en/of diëten die voor ons van belang zijn tijdens de reis
 • eventueel bedrijfsnaam met BTW-nummer 

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • het doorgeven van wettelijk verplichte gegevens aan bijvoorbeeld havenautoriteiten en walorganisaties
 • het doorgeven van relevante informatie aan de crew van de Luciana
 • het doorgeven van uw eventuele dieet aan de kok die tijdens de zeilreis de maaltijden verzorgt
 • het opmaken van de financiële jaarrekening door onze accountant 

Met deze partijen maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken en/of verkopen, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek de (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Bewaartermijn

Europe Sailing bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.  

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.
Wij hebben onder andere de volgende maatregelen genomen:

 • alle personen die namens Europe Sailing van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan
 • wij bewaren de persoonsgegevens in een beveiligde ‘cloud’-omgeving,  om deze te kunnen oproepen en/of herstellen bij (technische) incidenten
 • de door u ingevoerde persoonlijke gegevens, noodzakelijk voor de IMO FAL6 Passagierslijst, worden direct na afloop van uw zeilreis vernietigd
 • we evalueren regelmatig onze maatregelen
 • onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens 

Jouw privacyrechten

U hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers (derden, zoals hierboven beschreven). Ook hebt u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming. 

Als Europe Sailing zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Neem contact met ons op als u vragen hebt over ons privacybeleid.